Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického základu studia.
Základy matematiky číselné obory, funkce, rovnice a nerovnice, komplexní čísla, posloupnosti a řady, kombinatorika, analytická geometrie v rovině Eliška Gardavská
Matematika I lineární algebra, analytická geometrie, diferenciální počet funkcí jedné proměnné Pavel Burda
Matematika II integrální počet funkcí jedné proměnné, funkce více proměnných, diferenciální rovnice Pavel Kreml
Matematika III vícenásobné integrály Jarmila Doležalová
Sbírka úloh z matematiky neřešené úlohy z matematiky I, matematiky II a matematiky III Radka Hamříková
Základy geometrie řešené planimetrické a stereometrické konstrukční úlohy Jiří Doležal
Geometrie zobrazovací metody, křivky, plochy a aplikace v deskriptivní a konstruktivní geometrii Jiří Doležal
Pravděpodobnost a statistika kombinatorika, počet pravděpodobnosti, náhodná veličina a její rozdělení, náhodný vektor, statistické soubory a jejich chrakteristiky, regrese, statistická indukce, testování hypotéz Petr Otipka
Matematika na počítači matematické úlohy řešené matematickými programy Zuzana Morávková
Diferenciální počet funkcí jedné proměnné a Integrální počet funkcí jedné proměnné Studijní materiál zahrnuje Diferenciální počet funkcí jedné proměnné (základní vlastnosti reálných funkcí, elementární funkce, posloupnosti, limita a spojitost, derivace, základní věty diferenciálního počtu, průběh funkce, globální extrémy, aproximace funkce polynomem) a Integrální počet funkcí jedné proměnné (neurčitý integrál, Riemannův určitý integrál, nevlastní integrál a numerické metody výpočtu určitého integrálu). Jedná se o multimediální výukový text, obohacený o animace, interaktivní programy a testy. Petra Šarmanová
Algoritmy a datové struktury Algoritmus a jeho vlastnosti, algoritmický přístup k řešení úloh. Datové a řídící struktury algoritmického jazyka. Konstanty, proměnné, identifikátory, výrazy. Jednoduché datové typy, ordinální typy. Řídící struktury. Přiřazovací příkaz, příkazy vstupu a výstupu, podmíněné příkazy, příkazy cyklu. Strukturované datové typy. Pole, řetězce, záznamy, množiny. Práce se soubory, textové soubory. Podprogramy. Deklarace a volání podprogramu, formální a aktuální parametry, volání parametrů hodnotou a odkazem. Bloková struktura, lokální a globální proměnné. Rekurzívní podprogramy. Ivan Kolomazník
Numerické metody základní numerické metody matematické analýzy a lineární algebry Radek Kučera
Počítačové praktikum Základy počítačové gramotnosti: počítač, HW, SW, operační systémy MS DOS, MS Windows. Textový editor MS Word, tabulkový procesor Excel, Internet, Power Point.
Jana Šarmanová
Základy fyziky Předmět má za cíl obnovení a doplnění základních poznatků středoškolské fyziky. Měl by tyto poznatky pro studenty z různých typů škol sjednotit a pomoci tak studentům překonat přechod ze středoškolského na vysokoškolské studium. Zahrnuje moduly Mechanika, Mechanika tekutin a termika, Elektromagnetické pole, Optika a atomové jádro. Jana Trojková
Fyzika pro bakaláře Předmět je koncipován jako předmět teoretického základu technického bakalářského studia. Studenti si prohloubí středoškolské znalosti ze všech oblastí klasické fyziky tak, aby nabyté vědomosti mohli využít při studiu navazujících odborných předmětů. Kurz Fyziky je složen ze čtyř modulů: Mechanika, Tekutiny a termika, Elektromagnetické pole a Optika a atomové jádro.
Jan Kopečný
Sbírka úloh z fyziky Sbírka úloh z fyziky k tématům Mechanika, Mechanika tekutin a termodynamika, Elektromagnetické pole, Optika, Stavba atomu. Karla Barčová
Fyzikální měření Cílem předmětu je seznámit studenty ze základy kvantifikace hodnot fyzikálních veličin měřením, prohloubení chápání fyziky jako exaktní experimentální vědy a zvládnutí základních metod měření a vyhodnocování dat. Pracovní materiál zahrnuje kapitoly 1. Teorie fyzikálního měření, 2. Nejistota měření, 3. Přímá měření fyzikálních veličin, 4. Schéma experimentu 5. Bezpečnost práce ve fyzikální laboratoři, 6. - 12. Návody k jednotlivým laboratorním úlohám dle příslušných oblastí fyziky.
Richard Dvorský
Chemie I Obecná chemie. Základní chemické pojmy, skupenské stavy látek. Stavba atomu, chemická vazba. Zákonitosti průběhu chemických reakcí. Energetické změny při chemických reakcích, roztoky elektrolytů, rovnováhy v elektrolytech. Oxidačně-redukční reakce.
Bruno Kostura
Chemie II Aplikovaná anorganická chemie. Periodicita vlastností prvků. Obecné vlastnosti nekovů a jejich sloučenin. Chemické vlastnosti a příprava kovových prvků a jejich sloučenin.
Hana Kulveitová